The community newspaper of Siaton, Negros Oriental, Philippines
Kitang Lungsuranon Kamatuoran   Home  
Pagbuligay   Archives:  
Lungsod mauswagon    

                                              sa Siaton

    Comments (Redirect to our WordPress blog)  

                                                       Siaton, Negros Oriental,  Philippines                                           

 
 

 
 

Kitang Lungsuranon

Gimantala sa KLPublishing, Siaton, Negros Oriental,

Philippines 6219

www.KitangSiatanon.com

Tin: 420-321-172-000; Permit number: 13-045

Publishers
William & Susan Monte de Ramos-Soldwisch


Editor-in-Chief                        Copy Editor

Melita “Bing” Aguilar                    Mirzah Rodriguez

 

Mga Tigbalita/Manunulat

Eugene Jamandron               Grace Arcellana                  Rey Mark Tubato

0905-817-2988                       (2) 535-4718                        0905-111-9501
 

email: KitangSiatanon (@ sign) yahoo dot com

 

Comments & Contributions: www.KitangSiatanon.Wordpress.com

            

 

Updated Marzo 3, 2014

 

Palakaw (Editorial Policy) sa Kitang Lungsuranon

Wala'y gidapigan ug walay gustong dauton nga tawo o partido ang K.L. Kon mabutang ang si kinsa man, tungod kana sa panghitabo--maayo ba o dili.

Unsa'y gidapigan sa K.L.?

1. Ang Demokrasya. Kini ang porma sa pagdumala sa atong nasud diin ang pagbuot sa katawhan alang sa kaayohan sa katawhan pinaagi sa lihok sa katawhan mao'y maghari.  Impormasyon alang sa katawhan, pagpakamata nato sa atong mga katungod ug obligasyon, ug duyog nga aksyon sa mga lungsuranon ug sa mga nagserbisyo sa lungsod mao'y tumong sa peryodiko.

2.  Ang Kinaiyahan.  Usa ra ang atong planetang pinuy-anan.  Niabot na ang kalibotan sa krisis kay sobra na ang atong pagdaut hangtod karon sa yuta, kadagatan ug suba, kalasangan, ug kawanangan.  Unsa'y maayong buhaton ug unsa'y dili?  Panalipdan ta ang kinaiyahan sa paghimo ug pagrespeter sa mga ordinansa ug balaod.

3.  Ang Kalidad sa Atong  Pagkinabuhi, Tagsa-tagsa ug Katilingban.  Naghatag pagtagad ang K.L. sa maayong panglawas, kinabuhing espirituhanon, edukasyon, dula ug arte, kalinaw, negosyo, kalingawan, uubp.

4.  Ang Binisaya. Tungod sa colonial mentality, wala ta'y garbo sa atong sinultihang natawhan.  Tinuod, ang dominasyon sa mga Espanyol ug gisundan sa mga Amerikano maoy nakasumpo sa sinulatan sa atong mga kagikanan, dayon naulaw ta sa atong pagkadili-ingon nila, apil na ang sinultihan.  Busa, hangtod karon, nagpaka-English speaking ta.  Dinha ang atong garbo.  Apan usa sa mga hinungdan nga gamay ra ang atong kinaadman itandi sa mga tuig sa pagtu-on mao ang pagtudlo gamit ang sinultihang lalin nga hapit wa naantigohi sa gatudlo ug wa gayud nasabti sa gitudloan. Busa, taphaw ra ang atong kaantigo. (Ang Japan, Korea, Indonesia, China, France, USA, uubp. naggamit sa ilang kaugalingong sinultihan sa pagtudlo gikan sa kinder hangtud college ug labaw pa.)  Ang K.L. nagatuon sa hustong pagsulat sa Binisaya.  "Lisud ang Binisaya", moingon ang atong mga nagbasa.  Oo. Wala'y dautan ang pagkahibalo sa ubang sinultihan.  Apan hinaut nga sa kadugayan, mabaid ang atong binisaya hangtud makaabot ta sa mas lalum nga paghuna-huna ug pagtuki sa atong mga nakita ug kaagi.  Hinaut nga magarbohon kitang maggamit sa atong natawhang sinultihan.

AWHAG sa TANANG LUNGSURANON

Ipaabot sa K.L. ang mga anunsyo o report sa mga panghitabo o kalihokan sa inyong lugar, pamilya, barangay, ug opisina sa munisipyo.  Hatagi mi og Press Release kada duha ka semana, o bisan kada bulan.  Ang interbyu maoy inyong higayon sa pagpadayag sa inyong kaugalingong panan-aw kabahin sa unsa'y gihisgotan. Nagmasuso pa ang K.L.! Di gani nato matagna kon maunsa kining peryodiko sa mga tuig nga umalabot.  Apan tungod sa atong kaugalingong kalidad sa pagkinabuhi dinhi sa atong katilingban ug nasud, ayaw patya ang tingog sa lungsuranon.          

 

 

 

 
 

Click here to make  COMMENTS (You will be directed to another website: kitangsiatanon.wordpress.com)