Home
  Archives:
  Back to Index Disyembre, 2011

   About Us

  Comments (Redirect to our WordPress blog)

Vol. 1, No. 10       Disyembre, 2011       Siaton, Negros Oriental,  Philippines                                           

Panid 2
 

EDITORYAL

Palakaw (Editorial Policy) sa Kitang Lungsuranon

Wala’y gidapigan ug walay gustong dauton nga tawo o partido ang K.L. Kon mabutang ang si kinsa man, tungod kana sa panghitabo--maayo ba o dili.

Unsa’y gidapigan sa K.L.?

1. Ang Demokrasya. Kini ang porma sa pagdumala sa atong nasud diin ang pagbuot sa katawhan alang sa kaayohan sa katawhan pinaagi sa lihok sa katawhan mao’y maghari. Impormasyon alang sa katawhan, pagpakamata nato sa atong mga katungod ug obligasyon, ug duyog nga aksyon sa mga lungsuranon ug sa mga nagserbisyo sa lungsod mao’y tumong sa peryodiko.

2. Ang Kinaiyahan. Usa ra ang atong planetang pinuy-anan. Niabot na ang kalibotan sa krisis kay sobra na ang atong pagdaut hangtod karon sa yuta, kadagatan ug suba, kalasangan, ug kawanangan. Unsa’y maayong buhaton ug unsa’y dili? Panalipdan ta ang kinaiyahan sa paghimo ug pagrespeter sa mga ordinansa ug balaod.

3. Ang Kalidad sa Atong Pagkinabuhi, Tagsa-tagsa ug Katilingban. Naghatag pagtagad ang K.L. sa maayong panglawas, kinabuhing espirituhanon, edukasyon, dula ug arte, kalinaw, negosyo, kalingawan, uubp.

4. Ang Binisaya. Tungod sa colonial mentality, wala ta’y garbo sa atong sinultihang natawhan. Tinuod, ang dominasyon sa mga Espanyol, ug gisundan sa mga Amerikano maoy nakasumpo sa sinulatan sa atong mga kagikanan. Dayon naulaw ta sa atong pagkadili-ingon nila, apil na ang sinultihan. Busa, hangtod karon, nagpaka-English speaking ta. Dinha ang atong garbo. Apan usa sa mga hinungdan nga gamay ra ang atong kinaadman itandi sa mga tuig sa pagtu-on mao ang pagtudlo gamit ang sinultihang lalin. Busa, taphaw ra ang atong kaantigo. (Ang Japan, Korea, Indonesia, China, France, USA, uubp. naggamit sa ilang kaugalingong sinultihan sa pagtudlo gikan sa kinder hangtud college ug labaw pa.) Ang K.L. nagatuon sa hustong pagsulat sa Binisaya. "Lisud ang Binisaya", moingon ang atong mga nagbasa. Wala’y dautan ang pagkahibalo sa English. Apan hinaut nga sa kadugayan, mabaid ang atong binisaya hangtud makaabot ta sa mas lalum nga paghuna-huna ug pagtuki sa atong mga nakita ug kaagi. Hinaut nga magarbohon kitang maggamit sa atong natawhang sinultihan.

AWHAG sa TANANG LUNGSURANON

Ipaabot sa K.L. ang mga anunsyo o report sa mga panghitabo o kalihokan sa inyong lugar, pamilya, barangay, ug opisina sa munisipyo. Hatagi mi og Press Release kada duha ka semana, o bisan kada bulan. Ang interbyu maoy inyong higayon sa pagpadayag sa inyong kaugalingong panan-aw kabahin sa unsa’y gihisgotan. Tungod sa atong kaugalingong kalidad sa pagkinabuhi dinhi sa atong katilingban ug nasud, magpadayon kita sa atong pagmantala.

 

  Contents Isyu
 Disyembre. 2011
 

Panid 1  Stories + fotos

  Siaton Fiesta 2011 malampuson

     (Foto Ms Siaton court)

  Happy B-day, Mayor (foto)

  Suspetsadong Modaut Nadakpan

  2 Gipusil Patay

 

Panid 2

  Editoryal: Palakaw (Editorial Policy)

    sa Kitang Lungsuranon

  Kitang Pilipinong Karon-Pilipinong Walay Palagaylay

 

Panid 3

  161 Takay Wa Sweldo

  4 Trabahanti Gipalingkawas

  Bunyag sa Dagat sa Iglesia SDA (Foto)

Panid 4

  SSHS Hawod sa Region 7

  Siaton Science HS Staff (foto)

  AGASSA sa SB

   (A G Ator Siaton Scholarship Assoc)

  Foto: Siaton sa "Sidlakang Negros"

  Foto: Awoooh . . .

 

Panid 5

  Eksamen sa Dugo, sa Siaton Na

  Sonia's Boutique

  Daineys Cafe & Bakeshop

 

Panid 6

  Komik: Writ of Amparo panid 7

  Komik: Writ of Amparo panid 8

  Index: Writ of Amparo

 

Panid 7

  Malipayong adlaw ika-95

  Siatanon Nisulti sa SU Church

 

Panid 8

  Mayor Ator Gisumbong sa Ombudsman

  Paila-ila kag Raymund Boyet Yap

  Estudyanteng Siatanon Nidaog Paghubad Libro

 

  To top of page

 

 

Click here to make  COMMENTS (You will be directed to another website: kitangsiatanon.wordpress.com)