Kitang Lungsuranon sa Siaton 

Kamatuoran
Pagbuligay
Lungsod mauswagon

 
 
  Home 

  Archives:

  About Us

  Comments (Redirect to our WordPress blog)

 

Primerong Sisyon sa Sangguniang Bayan

Vol. 3, No. 3       Hulyo 30, 2013       Siaton, Negros Oriental,  Philippines                                        Index Hulyo 30, 2013

 

Contents, Isyu Hulyo 30, 2013
(Stories & pictures in separate web pages) (Download pdf file of entire isue here - 2.4MB )

Isyu Hulyo 15, 2013

Isyu Hunyo, 2013

 

Panid 1  Stories + fotos

  Maligayong Pagpanumpa "Bag-ong Panid, Bag-ong Paglaum, Asenso Siaton!" Mao kini ang tema sa programa sa pagpanumpa sa atong mga piniling magsisirbe sa lungsod (public servants) . . .

  Comelec, PPCRV: Walaon ang SK  . . . ang COMELEC mismo ang moingon sa Kongreso . . . nga kinahanglan walaon na ang Sangguniang Kabataan . . .

  Bise-Mayor Yap Magpadayon sa Kabilin Si Teodorico (Teddy) Lajato Yap ... mao karon ang nagpadayon sa kabilin sa ilang mga ginikanan nga si ex-Mayor Remy Lajato-Yap ug si anhing ex-Mayor Teopisto Yap, Jr. . . .

   Sekso ug Katilingban Ikaduhang Bahin Ang nagkadaghang hitabo diin maalaut ang atong mga anak tungod sa sayong pagpanghilawas, sama sa pagkaadik, dili lamang problemang personal o sa pamilya kondili sa katilingban usab. . . Primerong Bahin

Panid 2

  Editoryal: Unsay angay mahibal-an sa bulan sa Hulyo?  Naghinugpo na usab ang mga ginikanan alang sa kasaulogan sa Class Feeding (Pakaon) nga gihimo sa bulan sa Hulyo matag tuig . . .

  Unsa ang K-12? Mga Komentaryo

  NORSU-SC: Insperasyon sa Kaugmaon Ang Negros Oriental State University Siaton Campus (NORSU-SC) gitukod alang sa pag-alagad sa tanang lumulupyo sa maong dapit ug sa mga duol niini. . .

 

 July 30 Issue as Printed

 Isyu Hulyo 30, 2013 

     2.4 MB pdf file   

See individual stories above for color-true photos.

 

You can download Acrobat Reader at

  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

 Pahibaloa kami pinaagi sa Kitang Lungsuranon kon unsa’y imong negosyo
(baligya or serbisyo),
asa ang imong pwuesto,
ug nganong mas maayo
diha kay sa uban!

Panid 3

  Mga Katungod sa Bag-ong Sangguniang Bayan

  Mga Litrato sa Bag-ong Sangguniang Bayan

Panumpa nga magserbisyo sa lungsod ug motuboy sa mga balaod isip myembro sa Sangguniang Bayan.


                    Pamilya sa Kag. Fritz Diaz

 


Nitambong ang pamilya sa Kag. Judith Lagos

 

Si Kag. William Kirit inubanan sa iyang pamilya.

Panid 4

  Tubag, Lungsuranon! Pangutana: Nganong daghan gihapong momabdus bisan maayo ang pamilya?
 Pangutana sa 15 sa Hunyo:
Unsay imohang ikasulti kabahin sa eleksyon?

  Kurbadong Peligro 25 ka toneladang kalamay nayabo sa kurbadang Juan Colon . . . + Litrato 

   

Subscribe!
Madawat matag isyu.

Text: Eugene +639058172988

E-mail: KitangSiatanon (@ sign) yahoo dot com

 

 

You can leave comments on-line.

Click here.

  

(Walay Isyu agosto - mayo 2013)

Isysu Hulyo, 2012

(Walay isyu sa marso, mayo, hunyo)

Isyu Pebrero, 2012

Isyu Enero, 2012

Isyu Dicyembre, 2011

Walay Isyu sa Octubre, Novyembre

 

Isyu Septyembre, 2011

Isyu Agosto, 2011

Isyu Hulyo, 2011

Isyu Hunyo, 2011

Isyu Abril-Mayo, 2011

Isyu Marzo, 2011

Walay Isyu sa Febrero, 2011

Isyu Enero, 2011

Isyu Disyembre, 2010

Isyu Novymbre, 2010

 

 

 

 

Click here to make  COMMENTS (You will be directed to another website: kitangsiatanon.wordpress.com)