Kitang Lungsuranon sa Siaton 

Kamatuoran
Pagbuligay
Lungsod mauswagon

 
 
  Home 

  Archives:

  About Us

  Comments (Redirect to our WordPress blog)

 

Pabalay sa Bgy. San Jose

Vol. 3, No. 4                   Agosto 15, 2013       Siaton, Negros Oriental,  Philippines                           IndexAgosto 15, 2013

 

Contents, Isyu Agosto 15, 2013
(Stories & pictures in separate web pages) (Download pdf file of entire isue here - 2.2MB )

Isyu Hulyo 30, 2013

Isyu Hulyo 15, 2013

Isyu Hunyo, 2013

(Walay Isyu agosto - mayo 2013)

Isysu Hulyo, 2012

(Walay isyu sa marso, mayo, hunyo)

Isyu Pebrero, 2012

Isyu Enero, 2012

Isyu Dicyembre, 2011

Walay Isyu sa Octubre, Novyembre

Isyu Septyembre, 2011

Isyu Agosto, 2011

Isyu Hulyo, 2011

Isyu Hunyo, 2011

Isyu Abril-Mayo, 2011

Isyu Marzo, 2011

Walay Isyu sa Febrero, 2011

Isyu Enero, 2011

Isyu Disyembre, 2010

Isyu Novymbre, 2010

 

 

Panid 1  Stories + fotos

  30 NPA nibiya, nanumpa ... 30 katawo, lalaki ug babaye, sa Mantiquil ang makabaton karon og kalinaw sa kinabuhi....

  Balita sa Pulis: Bangga, Dasmag
     Salakyan

  SONA: 4 Ps hangtod 18 anyos

  Sekso ug katilingban: Ikatulong Bahin

      Primerong Bahin     Ikaduhang Bahin

Panid 2

  Editoryal: Greenpease sa Isla Apo

  NORSU-SC magpadayon?

  TESDA sa Siaton makapalambo

 

 August 15 Issue as Printed

 Isyu Agosto 15, 2013 

     2.2 MB pdf file   

See individual stories above for color-true photos.

 

You can download Acrobat Reader at

  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

 Pahibaloa kami pinaagi sa Kitang Lungsuranon kon unsa’y imong negosyo
(baligya or serbisyo),
asa ang imong pwuesto,
ug nganong mas maayo
diha kay sa uban!

Panid 3

  Foto: Nabundol ang motor

 

  Malipayong Kaminyuon! Sun-Kitane

 

 

 

 

Panid 4

  4H Club Banhawon

  Tubag Lungsuranon! Pangutana: Unsay kausaban sa Siaton nga gusto nimong makita?

 

 

Subscribe!
Madawat matag isyu.

Text: Eugene +639058172988

E-mail: KitangSiatanon (@ sign) yahoo dot com

 

 

You can leave comments on-line.

Click here.

  

 

 

 

Click here to make  COMMENTS (You will be directed to another website: kitangsiatanon.wordpress.com)